11 stars Matches' History

TOP 10 BOWLERS
Bowler M Wkt Run O Eco W
Saksham 1 3 5 1 5.0 1
Hek 1 2 6 0 9.0 1
tillu 1 1 16 2 8.0 0
Ahil pathan 2 1 36 5 7.2 0
Sami 1 1 53 5 10.6 0
Khalil 1 1 20 4 5.0 0
Nishant uddhe 2 1 34 4 8.2 0
Aniket sable 1 1 9 1 9.0 0
Ali 1 1 35 3 11.7 0
Labib 1 0 26 3 8.7 0